Sayıştay’ın Afyonkarahisar’ın en büyük şirketi olan YÜNTAŞ ile ilgili denetim raporunu Afyon Postası okurları için derledik. Raporda, denetçilerin ortaya çıkardığı konular özetle şöyle: 

DEMİRBAŞLAR ORTADA YOK

YÜNTAŞ’ın, 2020 yılı mali tablolarında yer alan Demirbaşlar ile Makine ve Cihazlar Hesaplarındaki kayıtlar fiili durumu yansıtmamaktadır. 2020 yılında Şirket yönetim binasına alınan demirbaşlar kayıtlara alınmakla birlikte daha önceki yıllarda kayıtlara alınan bazı demirbaşların varlığıyla ilgili bilgi edinilememiştir. - YÜNTAŞ’ın Gazlıgöl Kaplıca İşletmesine ait demirbaşlarının çoğunun yıllar itibariyle atıl duruma düştüğü, kayıtlardan düşülmesi gerekenlerin kayıtlardan düşülmediği, sağlıklı bir takip sisteminin olmadığı görülmüştür. - YÜNTAŞ’ın işlettiği işletmelere ait kayıtlı demirbaşlardan örneklem yoluyla seçilen demirbaşlardan bazılarının varlığıyla ilgili bilgi edinilememiş ve geçmiş yıllarda atıl duruma düştü ise kayıtların akıbeti konusunda açıklama yapılamamıştır. -2020 yılı ve öncesinde envanter çalışması yapılmamış, işletmede kayıtlı envanterin mevcut durumu konusunda envanter defteri çıkarılmamıştır.

ŞİRKETİN PAY DEFTERİ ORTAN KAYBOLMUŞ

Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari defterlerden sayılan pay defteri, Şirket yetkilileri tarafından kayıp olduğu belirtilerek denetime sunulamamıştır. Şirketin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sürecinde, 6102 sayılı Kanun’a göre ticari defterlerden sayılan ve ilgili Kanun maddesine göre çeşitli bilgileri içerecek şekilde tutulması gereken pay defteri, kayıp olduğu gerekçesiyle denetime sunulamamıştır. Söz konusu denetim tespiti sonrasında Şiket tarafından, pay defterinin yeniden tasdik ettirilmesi için yasal işlemlerin başlatıldığı ve mahkeme kararının beklendiği ifade edilmiştir. Netice itibariyle, Şirketin ticari faaliyetleri yürütülürken olumsuz bir durum ile karşılaşılmaması için, mevzuatında belirtilen kayıt, belgeleme, defterlere işleme vb. yükümlülüklerinin basiretli tüccar özeni içinde yapılması gerekmektedir.

GELİRLER GİDERLERİ KARŞILAMIYOR

YÜNTAŞ’ın hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Afyonkarahisar Belediyesi YÜNTAŞ Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Afyonkarahisar Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür. Bu durum, Şirketin idaresi açısından basiretli bir iş adamı olmanın gereklerinin yerine getirilmediği sonucunu doğurmaktadır. Kaldı ki, Şirketin genel mali durumuna bakıldığında, yıllar itibariyle gelirlerinin giderlerini karşılamaktan uzak olduğu, vergi ve sosyal güvenlik prim borcu yükünün fazla olduğu görülmektedir.

SPOR KULÜPLERİNE YARDIM MEVZUATA AYKIRI

Son üç yıllık süre içerisinde şirketten yapılan nakdi yardımlar 4.354.000,00 TL'dir. YÜNTAŞ’ın yıllar itibariyle zarar ediyor olması, yüksek tutarda vergi ve prim borcu altında bulunması da dahil olmak üzere finansal durum açısından sorunlu bir yapıya sahip olması, her ne kadar sermayesinin tamamı Belediyeye ait olsa da 6102 sayılı TTK gereği ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunması, ayrı mali tabloları olması ve neticede ayrı bir kuruluş olması T.C. Sayıştay Başkanlığı YÜNTAŞ Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 19 gibi unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, spor kulübü derneklerine yapılan nakdi yardımların gerek mevzuata ve gerekse şirketin mali durumuna uygun olmadığı aşikardır.

-Nail Azbay’ın Özel Haberi.